Your Company
   

Què és la Biomassa?

 

Es pot definir la biomassa com el conjunt de matèria orgànica renovable d’origen vegetal o animal, així com la que procedeix de la seva transformació.

 

        El concepte de biomassa energètica inclou tots els materials d’origen biològic que no s’utilitzen amb finalitats alimentàries o industrials. Per tant, les possibilitats d’aprofitar la biomassa com a energia són molt diverses, i té l’avantatge afegit que la seva combustió no contribueix a augmentar l’efecte hivernacle, donat que el balanç d’emissions de CO2 és neutre.

        Encara que els combustibles fòssils no siguin altra cosa que biomassa concentrada i transformada fisicoquímicament en un procés que ha durat milions d’anys, el seu ús no es pot considerar com una font d’energia renovable per l’elevat impacte ambiental causat pels gasos que s’alliberen en la seva combustió, principalment CO2, i per no tractar-se d’un recurs renovable.

 

        Segons la procedència de la biomassa, es poden definir tres grans grups:

 

1)    Biomassa d’origen agrícola, ramader o forestal. Inclou totes les restes pròpies d’aquests tres sectors primaris com llenya, branques, matolls, purins i altres efluvis agropecuaris, restes vegetals de conreus convencionals i residus de les indústries agrícoles o agroalimentàries.

 

2)   Biomassa procedent de cultius energètics. Fa referència a les restes de cultius realitzats amb l’únic objectiu d’obtenir-ne un rendiment energètic, ja sigui com a biomassa sòlida (conreus lignocel·lulósics), o de biocarburants o combustibles líquids ( conreus d’oleaginoses o cereals productors d’etanol).

 

3)    Biomassa d’origen associat a la gestió de residus. Inclou la fracció orgànica de residus sòlids urbans, els fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals, i el reciclatge d’olis vegetals com a biocombustibles. Malauradament, els processos de recollida selectiva, reciclatge i compostatge encara no s’han estès prou en la nostra societat.

 

Notícies d'interès.

 

  • Subvencions ICAEN

                   Enllaç ICAEN

 

 

Videos diversos.

 

      

 

 

biomasa1

 

 

 

 

 

 

 

biomasa2